ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ БИФЕ

Врз основа на член 17 став 1, член 28 и член 32 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Р.Македонија бр.24 од 17.02.2012 ) како и врз основа на член 9 и член 23 став 3 од Правилникот за услови и начин за давање на користење на ствари во сопственост на општина Кочани (Службен гласник на општина Кочани  бр13/09 ) , Комисијата за давање на користење на ствари во сопственост на СОУ „ Гошо Викентиев “-Кочани , објавува

ОГЛАС

За давање на користење (закуп)  на деловна просторија (бифе)  со надоместок

  1. Давање на користење на деловна просторија со надоместок, во сопственост на СОУ „ Гошо Викентиев “- Кочани со површина од 85 м, за период од една година
  2. Почетнота цена, услови за учество во јавно надавање , рокот за доставување понуди ,спроведување на јавното надавање се дефинирани во тендерската документација, која може да се подигне од архивата на СОУ „ Гошо Викентиев “ – Кочани
  3. Огласот трае до 30.08.2017

                         Комисија за спроведување на постапка за давање на користење на ствари    во сопственост на СОУ „ Гошо Викентиев “- Кочани

Add Comment RegisterНапишете коментар