Директор

Директорот е педагошки работник во училиштето, кој ја планира, програмира, организира и следи реализацијата на воспитно образовната работа во училиштето. Тој учествува и раководи со раководниот и стручниот тим во училиштето. Соработува и го застапува училиштето на локално, регионално, државно и меѓународно ниво.
Директорот обавува и други активности утврдени со Статутот и Законот, во соработка со Локалната власт по децентрализацијата на образованието и МОН.

Актуелен директор на училиштето е Сребренов Димче.

06 e1364555054802 Директор

  • Лични податоци

Роден 04.04.1971 во Кочани

  • Образование

Дипломиран Машински инженер – смер Производно машинство.

  • Професионална кариера

Директор на СОУ „Гошо Викентиев“ од јануари 2013 год

Професор по машинска група предмети – 2001-2013

Автор на учебник „Возила и механизација“

Add Comment RegisterНапишете коментар