Електромеханичар/Автоелектричар

avtomehanicar Електромеханичар/АвтоелектричарСтруката за Електромеханичар/Автоелектричар опфаќа три годишно образование.Во текот на тие три години ученикот кој ја следи таа настава ќе има можност да изучува за: поправка на електрични апарати и опрема, средување на електрична инсталација кај моторни возила, пресметка и намоутвање на трофазни и монофазни електрични мотори..
Во нашето училште има можност да се образуваат 34 ученици, 1 паралелка, 30 поени минимум.

Add Comment RegisterНапишете коментар