Електротехничар за елктроника и телекомуникации

elektronika Електротехничар за елктроника и телекомуникацииСтруката за електротехничар за елктроника и телекомуникации опфаќа четиригодишно образование. Во текот на тие четири години, учениците кои ја следат таа настава ќе имаат можност да ги изучат електронските шеми и плочи, телефонските централи, мобилните и фиксни телефони, интернет и лолната мрежа и засилувачи и звучници.
Во нашето училиште има можност да сe образуваат 68 ученици,2 паралелки, за да бидат тие примени треба да имаат 55 поени минимум.

По завршувањето на училиштето ученикот е способен за следниве работни задачи:

 • чита и работи според техничка документација;
 • монтира и демонтира електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • открива и отстранува дефекти на електронските и телекомуникациските склопови и уреди;
 • тестира и контролира исправност на електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • изведува самостојно или учествува во изведбата на разни видови електрични инсталации за електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • одржува и заштитува електронска и телекомуникациска опрема и инсталација;
 • ракува со електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • ракува со електронски мерни инструменти;
 • користи наменски програмски пакети;
 • учествува во спецификација и набавка на електронски и телекомуникациски делови и компоненти;
 • користи технички помагала и информатичка технологија во работењето;
 • планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа;
 • води евиденција за состојбата на средствата за работа;
 • пополнува потребна работна документација;
 • комуницира со клиенти;
 • запазува процедури за работа;
 • применува соодветни мерки на заштита;
 • користи заштитна опрема;
 • применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина.
Add Comment RegisterНапишете коментар