Електротехничар-енергетичар

energ Електротехничар енергетичар

Струката за електротехничар-енергетичар опфаќа четири годишно образование.Во текот на тие четири години, учениците кои ја следат таа настава ке имаат можност да ги изучат куќните инсталцаии, високо и ниско напонските мрежи, трафостаниците, производство на елктрична енергија.
Во нашето училшите има можност да се образуваат 34 ученици, 1 паралелка, 50 поени минумум.

 

Add Comment RegisterНапишете коментар