Педагошки мерки

Поведението на учениците се оценува со: примерно, добро и незадоволително.
со примерно поведение се оценува ученик кој ги исполнува условите:

  • Редовно ја посетува наставата
  • Го почитува кодексот на однесување на учениците
  • Нема повеќе од 10 неоправдани изостаноци

Со добро поведение се оценува ученик кој нередовно ја посетува наставата и исполнува еден од условите:

  • Има направено од 11 до 15 неоправдани изостаноци
  • Има направено други повреди на должностите поради кои му е изречена писмена опомена од Советот на паралелката
  • или директорот.

Со незадоволително поведение се оценува ученик кој нередовно ја посетува наставата и исполнува 1 од условите:

  • Има направено од 16 до 20 неоправдани изостаноци
  • Има направено потешка повреда на должноста и му е изречена педагошка мерка од Наставничкиот совет на училиштето.
Add Comment RegisterНапишете коментар