Раководство

МО „Авангарда“ работи со потесно и пошироко раководство. Вкупното раководство оваа година брои петнаесетина членови од кои седум се членови на потесното раковдоство.

Оваа година потесното раководство го сочинуваат:

  • Два претседатели
  • Потпретседател
  • Секретар
  • Благајник
  • Два проект координатори

Секако дел од раководството е и менторот на младинската организација Проф. Игор Голубов

Претседатели се учениците Иван Стоилов и Бојана Китанова